Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

Program & témata

Téměř 90 akcí v Euroregionu Elbe/Labe

25. ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe nabídne na 90 akcí na německé a české straně. Naším cílem zůstává i nadále zprostředkování kulturních akcí především v regionu, tedy mimo velká centra Drážďany a Ústí nad Labem. 

»Zlomy«

Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá festivalovými akcemi.

Mottem letošního ročníku jsou „Zlomy“ příp. „Přelomy“ (něm. „Brüche“). Inspirací pro tento výběr je 30. výročí rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku, které však samo o sobě nemá být hlavním tématem DČNK. Jde nám spíše o tematizaci a zařazení hlubokých a často velmi nečekaných přelomových situací jak ve „velkých dějinách“ tak i v životech jednotlivců, a o poukázání na to, že ačkoliv tyto situace a zážitky přinášejí nejistotu, mohou nakonec vést k pozitivním výsledkům. Naše doba plná mnohonásobných krizí je poznamenaná celou řadou takových zlomů/přelomů, které mnoha lidem nahánějí strach. Chceme upozornit na řadu dalších zlomů/přelomů a ukázat, že je možné je aktivně utvářet a že z nich může vzejít něco nového a možná i lepšího.

Zdravice

©Kancelář prezidenta republiky

Vážené dámy a vážení pánové,

sousedské vztahy mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou se opírají o pevné mezilidské, ekonomické i kulturní základy. Po staletí sdílíme společnou, leckdy velmi komplikovanou historii. Jsme provázáni ekonomicky, máme podobné kulturní bohatství.  

Skvělé vztahy, jako jsou ty mezi Českem a Saskem, ovšem nejsou v současném světě samozřejmostí. I o ty naše je potřeba intenzivně pečovat. Proto je mi velkou ctí poskytnout Dnům české a německé kultury záštitu.

Motto letošního ročníku „Zlomy“ (Brüche) vede k zamyšlení nejen o výročí rozdělení Československa, ale také o prudkých změnách současného světa, které se nás v Čechách i v Sasku bezprostředně dotýkají. A líbí se mi, že letošní ročník festivalu tyto změny nereflektuje jako ohrožení, nýbrž jako příležitost. Krize a přelomy představují vždy také šanci, kterou bychom neměli promarnit.

Letos slavíme 25 let od založení tohoto festivalu, který se se svými osmdesáti akcemi opět stane jednou z nejpestřejších přehlídek české a německé kultury a umění v blízkosti našich hranic. Jsem proto rád, že se mohu tímto stát jedním z jeho upřímných podporovatelů.

Přeji všem návštěvníkům příjemné chvíle a inspirativní zážitky.

Petr Pavel - prezident České republiky

©Saská státní kancelář

Vážené dámy a vážení pánové,

přátelství žijí ze spontánnosti stejně jako ze závazku. Se Dny české a německé kultury máme od roku 1999 pevně zakotvenou tradici a za to jsem velmi rád.

Těšit se společně z umění a inspirovat se uměleckými díly, slavit u vína a piva regionálního původu a přemýšlet o životě – to je přesně ten správný formát pro přátelství, jaké se pěstuje mezi Českou republikou a Saskem.

Máme si opravdu co říct. Oba regiony mají za sebou intenzivní desetiletí a dokonce staletí společné historie. Epochy rychlé industrializace i hospodářských krizí. Války, ideologické boje, diktatury i pokojné občanské revoluce poznamenaly pro nás tak intenzivní 20. století.

 A jdeme dál. Chceme postavit naši ekonomiku na udržitelný základ a aktivně spolu s lidmi utvářet transformaci. Chceme být technologicky vynikající, abychom udrželi Evropu silnou. Chceme digitalizaci a zároveň potřebujeme společenské debaty o ní. A především: potřebujeme v Evropě mír a museli jsme si uvědomit, že to není samozřejmost.

To vše lze zvládnout pouze společně. Oba regiony, Česká republika i Sasko mají intenzivní zkušenosti s pomalými změnami i náhlými zlomy. Nakonec jsou to často právě zlomy, které inspirují umění. Právě hudba nás při překonávání zlomů doprovází. A jsou to myšlenky, které lidi ke zlomům povzbuzovaly i podněcovaly.

Motto "Zlomy" je tedy podnětem i bilancí, a proto je dobrou volbou. Umění a dialog, jak je umožňují Dny kultury, jsou schopny ze zažitých zlomů stavět mosty.

Všem, kteří se podílejí na úspěchu Dnů české a německé kultury, patří srdečné poděkování.

Michael Kretschmer - ministerský předseda Svobodného státu Sasko

Záštita

Záštitu nad 25. Dny české a německé kultury převzal prezident České republiky Petr Pavel a ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-19 02:40:48 Page render time: 0.3592s Total w/ProCache: 0.3608s