Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

25. Dny české a německé kultury 2023

Milí přátelé kultury a přeshraničních setkávání,

v letošním roce oslavíme se Dny české a německé kultury malé jubileum: 25 let. Festival se poprvé konal v roce 1999 pod taktovkou Nadace Brücke/Most, od roku 2018 je hlavním pořadatelem Euroregion Elbe/Labe. Od samého počátku chtěli pořadatelé především zpřístupnit a přiblížit českou a německou kulturu obyvatelům sousední země prostřednictvím kulturní výměny, zvýšit povědomí a znalosti o Česku/Německu a poukázat nejen na rozdíly, ale také na to, co nás spojuje. Hlavním cílem byla a nadále zůstává podpora vzájemného porozumění, zlepšení soužití ve společném euroregionu a v Evropě. 

25 let DČNK: Více než 90 akcí v celém Euroregionu Elbe/Labe

Od 26. října 2023 chceme společně s Vámi slavit jubilejní ročník Dnů české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe a to prostřednictvím více než 70 akcí na německé a zhruba 20 akcí na české straně. Vzhledem k organizačním změnám a novému spolupořadateli, kterým je od roku 2023 Veřejný sál Hraničář, bude český program hotový později než tištěný programový sešit (v průběhu září/začátkem října). Informujte se na našich webových stránkách (to platí i pro německý program a případné změny) nebo sledujte náš facebookový profil

I pro další festivalové akce se nám podařilo získat nové partnery a místa konání, především v regionu, tedy mimo města Drážďany a Ústí nad Labem. Podívejte se, kde všude můžete navštívit některou z našich akcí.

25. ročník DČNK se uskuteční od 26. října do 12. listopadu 2023. 

Vaši pořadatelé
Euroregion Elbe/Labe, Veřejný sál Hraničář, Zemské hlavní město Drážďany, Generální konzulát České republiky v Drážďanech, Nadace Brücke/Most a Collegium Bohemicum

Program & téma

»Zlomy«

Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá festivalovými akcemi.

Mottem letošního ročníku jsou „Zlomy“ příp. „Přelomy“ (něm. „Brüche“). Inspirací pro tento výběr je 30. výročí rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku, které však samo o sobě nemá být hlavním tématem DČNK. Jde nám spíše o tematizaci a zařazení hlubokých a často velmi nečekaných přelomových situací jak ve „velkých dějinách“ tak i v životech jednotlivců, a o poukázání na to, že ačkoliv tyto situace a zážitky přinášejí nejistotu, mohou nakonec vést k pozitivním výsledkům. Naše doba plná mnohonásobných krizí je poznamenaná celou řadou takových zlomů/přelomů, které mnoha lidem nahánějí strach. Chceme upozornit na řadu dalších zlomů/přelomů a ukázat, že je možné je aktivně utvářet a že z nich může vzejít něco nového a možná i lepšího.

Záštita

Petr Pavel
Petr Pavel (© Kancelář prezidenta republiky)
Michael Kretschmer
Michael Kretschmer (© Photothek.net, Sächsische Staatskanzlei)

Záštitu nad 25. Dny české a německé kultury 2023 převzal prezidet České republiky Petr Pavel a ministerský předseda Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer.

Zdravice prezidenta České republiky Petra Pavla

Sousedské vztahy mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou se opírají o pevné mezilidské, ekonomické i kulturní základy. Po staletí sdílíme společnou, leckdy velmi komplikovanou historii. Jsme provázáni ekonomicky, máme podobné kulturní bohatství.  

Skvělé vztahy, jako jsou ty mezi Českem a Saskem, ovšem nejsou v současném světě samozřejmostí. I o ty naše je potřeba intenzivně pečovat. Proto je mi velkou ctí poskytnout Dnům české a německé kultury záštitu.

Motto letošního ročníku „Zlomy“ (Brüche) vede k zamyšlení nejen o výročí rozdělení Československa, ale také o prudkých změnách současného světa, které se nás v Čechách i v Sasku bezprostředně dotýkají. A líbí se mi, že letošní ročník festivalu tyto změny nereflektuje jako ohrožení, nýbrž jako příležitost. Krize a přelomy představují vždy také šanci, kterou bychom neměli promarnit.

Letos slavíme 25 let od založení tohoto festivalu, který se se svými osmdesáti akcemi opět stane jednou z nejpestřejších přehlídek české a německé kultury a umění v blízkosti našich hranic. Jsem proto rád, že se mohu tímto stát jedním z jeho upřímných podporovatelů.

Přeji všem návštěvníkům příjemné chvíle a inspirativní zážitky.

Zdravice ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Michaela Kretschmera

Přátelství žijí ze spontánnosti stejně jako ze závazku. Se Dny české a německé kultury máme od roku 1999 pevně zakotvenou tradici a za to jsem velmi rád.

Těšit se společně z umění a inspirovat se uměleckými díly, slavit u vína a piva regionálního původu a přemýšlet o životě – to je přesně ten správný formát pro přátelství, jaké se pěstuje mezi Českou republikou a Saskem.

Máme si opravdu co říct. Oba regiony mají za sebou intenzivní desetiletí a dokonce staletí společné historie. Epochy rychlé industrializace i hospodářských krizí. Války, ideologické boje, diktatury i pokojné občanské revoluce poznamenaly pro nás tak intenzivní 20. století.

 A jdeme dál. Chceme postavit naši ekonomiku na udržitelný základ a aktivně spolu s lidmi utvářet transformaci. Chceme být technologicky vynikající, abychom udrželi Evropu silnou. Chceme digitalizaci a zároveň potřebujeme společenské debaty o ní. A především: potřebujeme v Evropě mír a museli jsme si uvědomit, že to není samozřejmost.

To vše lze zvládnout pouze společně. Oba regiony, Česká republika i Sasko mají intenzivní zkušenosti s pomalými změnami i náhlými zlomy. Nakonec jsou to často právě zlomy, které inspirují umění. Právě hudba nás při překonávání zlomů doprovází. A jsou to myšlenky, které lidi ke zlomům povzbuzovaly i podněcovaly.

Motto "Zlomy" je tedy podnětem i bilancí, a proto je dobrou volbou. Umění a dialog, jak je umožňují Dny kultury, jsou schopny ze zažitých zlomů stavět mosty.

Všem, kteří se podílejí na úspěchu Dnů české a německé kultury, patří srdečné poděkování.

ProCache: v401 Render date: 2023-11-30 21:58:07 Page render time: 0.4628s Total w/ProCache: 0.4643s