Tschechisch-Deutsche KulturtageLogo der Tschechisch-Deutschen Kulturtage

O festivalu

Kdo jsme?

Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe jsou sociokulturním festivalem, jehož cílem je zprostředkovat obyvatelům na obou stranách sasko-české hranice aktuální kulturní dění a další dílčí aspekty sousední země, a tím přispět k pochopení a propojení napříč hranicemi. Pro dosažení těchto cílů je využívána pestrá škála žánrů a formátů, které cílí na nejrůznější zájmové skupiny. Velký počet různorodých akcí spojuje festivalové motto, které je každoročně obměňováno a které se jako červená linie proplétá všemi festivalovými akcemi.

K výše deklarovanému cíli patří i snaha o to, aby se návštěvníci našich akcí dozvěděli něco nového o jejich sousední zemi, ať už z uměleckého nebo jiného pohledu. Chceme oslovit jednak ty, kteří dosud věděli o svých sousedech jen velmi málo, ale zároveň chceme nabídnout i „náročnější“ akce pro osoby s hlubšími znalostmi České republiky, případně Německa. Dlouhodobým cílem naší práce – ať už v rámci festivalu nebo i mimo něj – je propojení relevantních aktérů v regionu napříč hranicemi. Tímto způsobem chceme udržitelně přispět k užší spolupráci a propojování obou stran.

Historie: 1999-2006-2018-2023

Dny české a německé kultury (DČNK) iniciovala v roce 1999 Nadace Brücke/Most. Cílem bylo přiblížit českou kulturu německému publiku a přispět k porozumění mezi oběma národy prostřednictvím akcí v Drážďanech a okolí. V roce 2006 byl festival ve spolupráci s Collegiem Bohemicum v Ústí nad Labem rozšířen na českou stranu, kde se zaměřil na prezentaci německé kultury. V této souvislosti došlo ke změně názvu na Dny české a německé kultury.

Postupem času se festival vyvinul v největší prezentaci české kultury v zahraničí (měřeno počtem akcí). V roce 2018 Nadace Brücke/Most bohužel oznámila, že již dále nemůže z finančních důvodů pokračovat v pořádání Dnů kultury. Proto se Euroregion Elbe/Labe rozhodl, že převezme hlavní zodpovědnost za jejich organizaci. 

Dalšími hlavními organizátory festivalu je Zemské hlavní město Drážďany a Generální konzulát České republiky v Drážďanech (do roku 2010 České centrum Drážďany). Ruku v ruce s dlouholetými partnery a spolubojovníky chceme síť pořadatelů i nadále rozšiřovat.

Od roku 2023 je hlavním pořadatelem festivalových akcí na české straně Veřejný sál Hraničář (Ústí nad Labem).

Pořadatelé

Euroregion Elbe/Labe

Cílem Euroregionu Elbe/Labe je budovat vzájemnou důvěru mezi Němci a Čechy a podněcovat a podporovat přeshraniční spolupráci a rozvoj v různých oblastech společenského života. Mezilidské vztahy v sasko-českém pohraničí, které se v této oblasti vyvíjely po staletí, mají být oživeny v duchu sjednocující se Evropy.

Veřejný sál Hraničář

Hraničář je otevřenou platformou propojující současné umění a kulturu s každodenním životem v dynamicky se rozvíjející společnosti.
Spolek vnímá současné umění a kulturu jako více než nadstavbu a volnočasovou aktivitu. Obsáhlý kulturní program domu je založen na profilaci jednotlivých pravidelných vlastních pořadů. Cílem je do Ústí nad Labem přitáhnout pozornost veřejnosti nejen z našeho regionu.

Zemské hlavní město Drážďany

Dny české a německé kultury jsou výrazem úzkých kulturních vazeb mezi saským hlavním městem a sousední Českou republikou. Zemské hlavní město Drážďany je proto od prvního ročníku v roce 1999 jejich spolupořadatelem.

 

Brücke/Most-Stiftung

Soukromá Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 s cílem podporovat a propagovat spolupráci s Českou republikou a dalšími zeměmi střední a východní Evropy.
Účelem nadace je podporovat mezikulturní setkávání mezi Němci a Čechy, Slováky a Poláky s cílem utvářet společnou Evropu. K tomu patří také podpora zapojení občanské společnosti, vzdělávání a odborné přípravy, včetně podpory žáků, mládeže a studentů. Dalším těžištěm práce organizace jsou aktivity v umělecké a kulturní oblasti.

Generální konzulát České republiky v Drážďanech

Jednou z priorit Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech je udržování a prohlubování dobrých vztahů mezi Českou republikou a Saskem, Saskem-Anhaltskem a Durynskem, a to jak na celostátní, tak na komunální úrovni. Dále jsou zde poskytovány konzulární služby českým občanům.
K dalším důležitým úkolům patří podpora hospodářských zájmů České republiky v regionu, zejména v oblasti energetiky a dopravní infrastruktury, podpora přeshraniční spolupráce v rámci euroregionů a programů regionální spolupráce a podpora spolupráce bezpečnostních složek v boji proti přeshraničnímu organizovanému zločinu. V neposlední řadě generální konzulát reprezentuje Českou republiku a propaguje českou kulturu a jazyk.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-20 20:39:37 Page render time: 0.2498s Total w/ProCache: 0.2523s